โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์
Thanasitanusorn School

  *คำขวัญโรงเรียน ** เป็นคนดี มีวิชา พัฒนาสังคม** เอกลักษณ์โรงเรียน **โรงเรียนส่งเสริมกีฬา** อัตลักษณ์โรงเรียน**คนดี มีปัญญา**
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาน ปี 2566
(Integrity and  Transparency Assessment Online : ITA Online)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
      คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งของเครื่องมือการประเมินผลในการต่อต้านการทุจริตทั้งของสำนักงาน ป.ป.ช. และของสำนักงานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมิน โดยในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 304-51/2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ "ให้สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ศึกษาและเตรียมความพร้อมตามดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 สำหรับการประเมินผลต่อไป และอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2554 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index of the Public Agencies) มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) ดังนั้น เมื่อดำเนินการตามโครงการทั้งสองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรที่จะนำผลการดำเนินการมาบูรณาการร่วมกัน” กล่าวคือ การประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้ในการประเมินความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริต (measure anti-corruption efforts) จากข้อเท็จจริงในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ขณะที่การประเมินคุณธรรมการดำเนินงานเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้วัดระดับการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (measure corruption)
โดยประเมินผลจากการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงของประชาชนที่เคยรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น เพื่อดึงจุดแข็งของทั้งสองระบบและเพื่อให้เกิดความสมดุลในการประเมิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมินที่ใช้ในการต่อต้านการทุจริตทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน แล้วเรียกเครื่องมือใหม่ว่า "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)”

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

      การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ข้อมูลพื้นฐาน

1.     โครงสร้างแผนผังการปฏิบัติงาน [คลิ๊ก]

2.     ข้อมูลผู้บริหาร   [คลิ๊ก]

3.     อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา   [คลิ๊ก]

4.     แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   [คลิ๊ก]

5.     ข้อมูลการติดต่อ    [คลิ๊ก]

6.     กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เช่น  พ.ร.บ. การศึกษา  พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   [คลิ๊ก]

การประชาสัมพันธ์

7.     ข่าวประชาสัมพันธ์   [คลิ๊ก]

8.     Q&A    [คลิ๊ก]

9.     Social  Network   [คลิ๊ก]

10.   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล    [คลิ๊ก]

การบริหารงาน

11.    แผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2565 และ 2566   [คลิ๊ก]

12.    รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน   [คลิ๊ก]

13.    SAR  ปีการศึกษา 2565 และ 2566   [คลิ๊ก]

14.  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน    [คลิ๊ก]

15.  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ    [คลิ๊ก]

16.  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ    [คลิ๊ก]

17.  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการ ปีการศึกษา 2565   [คลิ๊ก]

18.  E-Service    [คลิ๊ก]

19.  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ปีการศึกษา 2566   [คลิ๊ก]

20.  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ปีการศึกษา 2566   [คลิ๊ก]

21.  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ EGP    [คลิ๊ก]

22.  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีการศึกษา  2565    [คลิ๊ก]

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

23.  นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีการศึกษา  2566    [คลิ๊ก]

24.  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปีการศึกษา  2565  [คลิ๊ก]

25.  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีการศึกษา  2566   [คลิ๊ก]

26.  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีการศึกษา  2565    [คลิ๊ก]

    

การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

27.  คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ   [คลิ๊ก]

28.  ข่องทางแจ้งรับเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ  [คลิ๊ก]

29.  ข้อมูลเชิงสถิติแจ้งรับเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ   [คลิ๊ก]

 

การเปิดโอกาสให้การมีส่วนร่วม 

30.  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   [คลิ๊ก]


การป้องกันการทุจริต

31.  ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร  No Gift Policy  จากการปฏิบัติหน้าที่   [คลิ๊ก]

32.  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  No Gift Policy    [คลิ๊ก]

33.  การรายงานผลตามนโยบาย  No Gift Policy   [คลิ๊ก]  

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อ ป้องกันการทุจริต 

34.  การประเมินความเสี่ยง  การทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจำปี  2566   [คลิ๊ก]

35.  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  การทุจริตและประพฤติมิชอบ    [คลิ๊ก]

36.  แผนปฏิบัติการการป้องกัน การทุจริต   [คลิ๊ก]

37.  รายงานการกำกับ  ติดตาม การดำเนินการป้องกัน  ทุจริต  รอบ 6 เดือน   [คลิ๊ก]

38.  รายงานการกำกับ  ติดตาม การดำเนินการป้องกัน  ทุจริต  รอบ 1 ปี   [คลิ๊ก]

39.  ประมวลจริยธรรม  สำหรับเจ้าหน้าที่ ของรัฐ   [คลิ๊ก]

40.  การดำเนินงานขับเคลื่อนจริยธรรม  สำหรับเจ้าหน้าที่ ของรัฐ   [คลิ๊ก]

41.  การประเมินขับเคลื่อนจริยธรรม  สำหรับเจ้าหน้าที่ ของรัฐ   [คลิ๊ก]

42.  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   [คลิ๊ก]

43.  ดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   [คลิ๊ก]Contact Us
โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์
ส.พ.ป.สมุทรปราการ เขต 2
75  หมู่ที่ 19  ตำบลบางพลีใหญ่  
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540  
โทรศัพท์  02-3121409   
โทรสาร  02-3121409

Facebook
Google
Twitter
Email
Copyright © 2019 Thanasitanusorn School Rights Reserved.
For Webmaster